OBSŁUGA
OSÓB FIZYCZNYCH

Osoby fizyczne

Doskonale rozumiejąc różnorodne potrzeby indywidualnych klientów Kancelarii Adwokackiej, oferujemy im swoją wiedzę i zaangażowanie, przy zachowaniu pełnej dyskrecji i najwyższych standardów etycznych.

Oferujemy kompleksową pomoc m.in. zakresie:
  • prawa karnego, prawa wykroczeń;
  • prawa cywilnego, w tym spadkowego (odszkodowania, zadośćuczynienia, spadki, zachowki);
  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, władza rodzicielska, przysposobienie);
  • prawa pracy (powództwa o przywrócenie do pracy, wypłatę odszkodowania, sprostowanie świadectwa pracy, o wypłatę zaległego wynagrodzenia);
  • prawa ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury)
  • spraw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
W ramach wskazanych postępowań prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie udzielania porad prawnych, przygotowywania projektów umów i porozumień rozliczeniowych, opracowywania i kierowania w imieniu reprezentowanej strony przedsądowych wezwań do zapłaty, przygotowywania i kierowania do Sądu pozwów, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia oraz wszelkich środków odwoławczych w prowadzonych postępowaniach.

Liczną grupą spraw w ramach prowadzonych postępowań odszkodowawczych są sprawy w zakresie roszczeń dochodzonych w ramach wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwie rolnym oraz szeroko rozumianych błędów medycznych. Także reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody spowodowane na skutek wystąpienia zdarzeń losowych (pożar, powódź, gradobicie, zalanie itp.) oraz w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Stworzony zespół prawników zajmuje się na co dzień prowadzeniem postępowań z zakresu upadłości konsumenckiej, w tym przygotowywaniem wniosków inicjujących te postępowania, reprezentacji strony przed sądem upadłościowym, a po ogłoszeniu upadłości przed wyznaczonym syndykiem. W każdym przypadku doświadczenie pracowników jest również pomocne w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby tego postępowania.

Z zadowoleniem obserwujemy również zmieniający się trend orzecznictwa w sprawach postępowań prowadzonych przez Kancelarię, a dotyczących spraw tzw. kredytów frankowych.

O poziomie i potencjale Kancelarii świadczy również liczne grono adwokatów i radców prawnych, którzy obecnie samodzielnie prowadzą własne kancelarie, a którzy swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywali pod opieką adw. Marka Łuczkiewicza oraz adw. Michała Lady.